ആയോധനമതിനായി

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശുകൻ

ആയോധനമതിനായി ധനാധിപനായിരമെങ്കിലുമാം ബഹു-

കിമർത്ഥമനർത്ഥവികത്ഥനം രണസമർത്ഥ പുരുഷാണാം?

ആയതമിഴികുലമായുധഹതനിജനായകതനുശകലം

ഭുവി പിരിഞ്ഞു കരഞ്ഞു വിരഞ്ഞു മുഹുരപി തിരഞ്ഞിടും സമരേ