ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

രാവണ വൈശ്രവണനോട് യുദ്ധത്തുനു മുതിരുമ്പോൾ വിഭീഷണൻ വന്ന് തടയുന്നു. വിഭീഷണനെ കഴുത്തിനുപിടിച്ച് പുറത്താക്കിയിട്ട്, രാവണൻ യുദ്ധത്തിനായി പ്രഹസ്തനോടൊപ്പം തയ്യാറകുന്നു.