ആജൗ ജിത്വാ ജവേന

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

ആജൗ ജിത്വാ ജവേന ജ്വലിതനിജഭുജാ തേജസാ രാജരാജം

രാരാജദ്വാജി രാജീഗജപദജ രജോ ജാല ശുഷ്യജ്ജലാബ്ധിഃ

ജ്യാഘോഷ വ്യാജഭാജാ ജഗതി ജയമയം ജാപവൻ ചാപവല്യാ

രാജാ സംജാതമോദ പ്രജമനുജ ഭുജാം രാജതാദ്രീം ജഗാമ