അത്രാന്തരേ ദശമുഖോപി

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

അത്രാന്തരേ ദശമുഖോപി ഭടൈരനേകൈർ-

മൃത്യഞ്ജയാചലതടം സഹസാ പ്രപേദേ

യുദ്ധായ ബദ്ധമതിരുദ്ധതബാഹുവീര്യൈ-

രസ്താചലം ദിനകരോപി ദിനാവസാനേ