അതിമൃദുപദന്യാസൈര്യാന്തീം

രാഗം: 

നീലാംബരി

താളം: 

ചെമ്പ 20 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണവിജയം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രംഭ

അതിമൃദുപദന്യാസൈര്യാന്തീം സ്വനുപൂരശിഞ്ജിതാൽ

പ്രതിപദമപി സ്ഥിതോച്ഛ്വാസാന്നിയമ്യ വിമുഞ്ചതീം

സഭയമപദേപ്യാതന്വാനാം ദൃശൗ നവനീരദ

പ്രതിരുചി നിചോളാന്തർല്ലീനാം ജഗാദ ദശാനനഃ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഈ ശ്ലോകം രംഭ അഭിനയിക്കേണ്ടതാണ്. രാവണൻ വലത്ത് ഇരിയ്ക്കുന്നു.