ഹന്തവിവാദം തീർപ്പാൻ നിന്നുടെ

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

ചെമ്പട 8 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (വടക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭീമൻ

ഹന്തവിവാദം തീർപ്പാൻ നിന്നുടെ
അന്തകനാകിയ ഭീമനെടൊ ഞാൻ
അന്തരമില്ലിഹ നമ്മൊടെതിർത്താൽ
അന്തക സീമനി തവഖലു വാസം
കഷ്ടമഹോ ചരിതം കുമതേ തവ
കഷ്ടമഹോ ചരിതം
ശക്തിപെരുത്ത ഹിഡിംബനേയും യുധി-
തൽസമനാം ബകരാക്ഷസനേയും
ബദ്ധരുഷാ കൊലചെയ്തേൻ ഞാൻ, പുന-
രത്രഭവാനോടെന്തിഹ ദണ്ഡം?