ശിഷ്ടരതാകിയ ഭൂപതിവരരെ

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

ചെമ്പട 8 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (വടക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭീമൻ

ശിഷ്ടരതാകിയ ഭൂപതിവരരെ
കെട്ടുപിണച്ചിഹ കാരാഗൃഹമതി-
ലിട്ടുവലയ്ക്കും നിന്നുടലാശു ത-
കർത്തീടുവൻ മമ മുഷ്ടികളാലേ.