യാതൊന്നു തിരുവുള്ളത്തിൽ

രാഗം: 

സാവേരി

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (വടക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഉദ്ധവൻ

യാതൊന്നു തിരുവുള്ളത്തിൽ ജ്ഞാതമല്ലാതുള്ളു പോറ്റി
നാഥ ചൊൽവനെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിച്ചതിനുത്തരമായ്
രാജസൂയം ചെയ് വാൻ സർവ്വരാജാക്കന്മാരെയും വെന്നു
വ്യാജമെന്നിയെ തിറ വാങ്ങീടേണമല്ലൊ വീര
ദുഷ്ടനാകും ജരാസന്ധനത്ര തിറ നൽകയില്ലാ
യുദ്ധേ മഗധനെക്കൊന്നു സത്രം കഴിക്കെന്നേ വരൂ.