മുഖ്യമായുള്ളോരു രാജസൂയം 

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (വടക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ധർമ്മപുത്രർ

പദം
മുഖ്യമായുള്ളോരു രാജസൂയം ചെയ് വാൻ
പുഷ്കരനേത്രൻ തിരു മനസ്സെന്തുവാൻ?
ഇക്കാലം ദ്വാരകയ്ക്കുണ്ടോ തവഗതി
പക്ഷെ നിരൂപിക്കവേണം മഹാമുനേ