ഭൂമിദേവന്മാർ യാചിച്ചതൊക്കെയും

രാഗം: 

മാരധനാശി

താളം: 

ത്രിപുട

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (വടക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബ്രാഹ്മണൻ

ഭൂമിദേവന്മാർ യാചിച്ചതൊക്കെയും
ഭൂമിപാ! നീ കൊടുത്തീടും പോൽ
കാമിതം ഞങ്ങൾക്കു സാധിക്കുമെന്നുള്ള
തള്ളലുദിക്കുന്നു രാജേന്ദ്ര! വീര ഹേ