പാടവം പ്രകടിപ്പതിന്നതി 

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (വടക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിവിദൻ

പാടവം പ്രകടിപ്പതിന്നതി വീരനിക്കപികുഞ്ജരൻ
താഡനത്തിനടുക്കുമപ്പൊഴുതാശു ധാവതി നിശ്ചയം
മങ്കമാരൊടു ചേർന്നു മദ്യമഹോ കുടിച്ചു മദിച്ചു നീ
ശങ്കിയാതെ നിഷിദ്ധവാക്കുരചെയ്തതെത്രയുമത്ഭുതം
പംക്തികണ്ഠ കപോലജാലമടിച്ചുടച്ചൊരു വീരനോ-
ടെന്തു നീ പറയുന്നു? താർക്ഷ്യനൊടീച്ചയെന്ന കണക്കിനെa