പംക്തികണ്ഠനതീവ ദുർബലനെത്രയും

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (വടക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബലരാമൻ

പംക്തികണ്ഠനതീവ ദുർബലനെത്രയും ബഹു കശ്മലൻ
പണ്ടു ജാനകി ദേവിയെബ്ബത കട്ടുകൊണ്ടവനല്ലയോ?