താഡനം മുസലേന മൂർദ്ധ്നി

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (വടക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബലരാമൻ

താഡനം മുസലേന മൂർദ്ധ്നിപതിയ്ക്കുമപ്പൊഴുതെന്നിയെ
മൂഢവാനര നിന്റെ ഗർവമടങ്ങുകില്ലൊരു നാളുമേ.