കണ്ടു നിന്നുടെ പൗരുഷങ്ങളതൊക്കെയും

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (വടക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിവിദൻ

കണ്ടു നിന്നുടെ പൗരുഷങ്ങളതൊക്കെയും ബഹുദുർമ്മതേ
കണ്ഠമാശു മുറിപ്പനെന്നുടെ കൂർത്തുമൂർത്ത ശരങ്ങളാൽ
രാക്ഷസാന്തകനേഷ ഞാൻ വിവിദൻ മഹാരണ കർക്കശൻ
മൂർഖ നിന്നെയടുത്തു കണ്ടതു ഭാഗ്യമെന്നുടെ കേവലം
ശക്തനാം നരകാസുരം ബത നഷ്ടമാക്കിയതിന്നു ഞാൻ
മസ്തകം പൊടിയാക്കുവൻ യുധി ഘോരമൽക്കര താഡനാൽ.