ഏവം മുകുന്ദകൃപയാൽ 

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (വടക്കൻ)

ധനാശി
ഏവം മുകുന്ദകൃപയാൽ കൃതകൃത്യനായി-
ത്താവദ്യുധിഷ്ഠിരനഹോ നിജ പത്നിയോടും
വീരാനുജൈശ്ചഹരിണാ നിജമന്ദിരത്തിൽ
സ്വൈരം വസിച്ചൂ രഘുനായകനെന്നപോലെ.