എന്തു വാഞ്ഛിതം ഞങ്ങൾക്കെന്നു 

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

ചെമ്പ 10 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (വടക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബ്രാഹ്മണൻ

എന്തു വാഞ്ഛിതം ഞങ്ങൾക്കെന്നുള്ളതും
ചൊല്ലുവാൻ കിഞ്ചന വൈഷമ്യം
എന്തെങ്കിലും തരാം എന്നു സത്യം ചെയ്കിൽ
ചൊല്ലാം പരമാർത്ഥം രാജേന്ദ്ര! വീര ഹേ