ഉള്ളിലതിഗർവ്വമിയലും

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

ചെമ്പ 10 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (വടക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ജരാസന്ധൻ

ഉള്ളിലതിഗർവ്വമിയലും നിങ്ങളാർ-
ഉള്ളതുരചെയ്കവേണം
കള്ളമതു ഭൂമിസുരർ ചൊല്ലുകയുമില്ലല്ലോ
ചൊല്ലിയതബദ്ധമഹം ഇല്ലതിനു സംശയം.