ഇതി സഹജഗിരം കേട്ടാശു ദൈത്യാധിപൻ

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (വടക്കൻ)

ഇടശ്ലോകം
ഇതി സഹജഗിരം കേട്ടാശു ദൈത്യാധിപൻ താൻ
ദശമുഖസമവീര്യൻ തേരിലേറി പ്രതസ്ഥേ
രഘുവരസമനാകും ധർമ്മജൻ തന്റെ സത്രേ
രഥതുരഗസമേതം പ്രാപ്തവാൻ പാപശാലീ.