ഇതി മധുരിപുഗീതൈർന്നാരദൻ

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (വടക്കൻ)

ഇടശ്ലോകം
ഇതി മധുരിപുഗീതൈർന്നാരദൻ വീണവായി-
ച്ചതികുതുകമിയന്നു വിസ്മയപ്പെട്ടു രാജാ
യദുപതി മരുവീടും ദ്വാരകാം നോക്കി മന്ദം
ഗഗനപഥി ഗമിച്ചൂ കൃഷ്ണരാമേതിജപ്ത്വാ.