ഇതി ബഹുവിധമോരോ വീരവാദം

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (വടക്കൻ)

ഇടശ്ലോകം
ഇതി ബഹുവിധമോരോ വീരവാദം പറഞ്ഞ-
ങ്ങതിരണകുശലൗതൗ ഘോരയുദ്ധം തുടങ്ങി,
ഝടിതി വിവിദനെത്താൻ സംഹരിച്ചാശു മോദാൽ
മതിസമമുഖിമാരോടൊത്തു രേമേസ രാമൻ.