സാദരം കേട്ടീടണം, സാധുമേ വചനങ്ങൾ

രാഗം: 

കാമോദരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (തെക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബലരാമൻ

സാദരം കേട്ടീടണം, സാധുമേ വചനങ്ങൾ
സോദര രുചിരഗുണജാല!
സൂദനം ചെയ്തു ബാധാകരം മാഗധഭൂപാലം
പുനരിന്നുതന്നെ ജാതകുതുകം
ബാധജാതമശേഷമകന്നു മേദിനീവീര!
ധർമജസവിധേ തരസാ വയമപി
മോദേന പോകണമധുനാ
വാരിദാഞ്ചിത രുചിരകളേബര
വചനം മമ ശൃണു നീ വാരിജലോചന കൃഷ്ണാ