ശ്രുത്വാ ബലേന സ്വഭടാൻ

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (തെക്കൻ)

ശ്ലോകം 
ശ്രുത്വാ ബലേന സ്വഭടാൻ വിശസ്താ-
നത്യുൽക്കട ക്രോധഭരാന്ധ ചേതാഃ
രണായ ചാഹൂയത കാമപാലം
സുരാരി നാഥസ്ത്വഥ വേണുദാരീ.