വീര ഭൂപതിവര! ധീര കേൾക്ക

രാഗം: 

അസാവേരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (തെക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബ്രാഹ്മണൻ

വീര ഭൂപതിവര! ധീര കേൾക്ക വചനം
വീര ഭൂപതിവര! ധീര!
ഭൂരിബലവാനായിന്നാരുമില്ല നിന്നെപോൽ
അരിസംഘമിതഖിലം പരിചൊടിഹ
ചരണേ തവ ചരണം പ്രാപിച്ചിതു.
 

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

കൃഷ്ണ ബ്രാഹ്മണൻ പദം ആടുന്നു.