വിമതാവലിരമിതാ യുധി 

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (തെക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബലരാമൻ

പദം
വിമതാവലിരമിതാ യുധി
സമദാ വരികിലുമിന്നിങ്ങതു
അമിതഭുജപരാക്രമേണ വെന്നഥ
ശമിതമാക്കുവനവരുടെ ബലമപി.
(രേ രേ ദാനവാധമ വാടാ പോരിനു)