വാരണായുതബലവാനിന്നു

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (തെക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭീമൻ

വാരണായുതബലവാനിന്നു ഞാനെന്നു
പാരം മനസി തേ ഗർവം
വീര സമരഭുവി കാൺക ബാഹുവീര്യം മേ
വിരവിനൊടു രവിതനയപുരമതിൽ
പരിചൊടാക്കുവനിന്നു നിന്നെ ഞാൻ.
(കിന്തു ഭോ ചൊന്നതും മാഗധഭൂപ
കിന്തു ഭോ ചൊന്നതും)