യുധിബലമിന്നു കാട്ടുക തേ 

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (തെക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭീമൻ

യുധിബലമിന്നു കാട്ടുക തേ ബഹു-
വിധങ്ങളായുള്ള വചനങ്ങളലം
അധികമായുള്ള മമ ബലം കാൺക നീ
നിധനം ചെയ്തീടുവൻ നിന്നെ ഇന്നു ഞാൻ
(ഏഹി മാഗധേന്ദ്ര ഭോ വീരനെങ്കിൽ നീ)