മുള്ള ജനങ്ങൾ നിന്നെപ്പോലെ 

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (തെക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബലരാമൻ

മുള്ള ജനങ്ങൾ നിന്നെപ്പോലെ
ചാടുവാദമേവം ചൊല്ലുമോ ഹീ! ഹീ
വാടാ രണത്തിനു വീര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നീ
വാടാ നിന്നെ ഹനനം ചെയ് വനിന്നു ഞാൻ
(ഏഹി കൗണപേന്ദ്ര രേ രേ
ഏഹി കൗണപേന്ദ്ര)