മദിരാക്ഷി മമ ജീവനായികേ

രാഗം: 

മുഖാരി

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (തെക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

ശ്ലോകം 
ശ്രീവല്ലഭോ നിശി രമാസദൃശൈരുദാരൈർ-
ദാരൈർന്നിജൈസ്സഹരതീം കൃതവാംസ്തദാനീം
ആലോക്യ കാന്തിരഹിതം ശശിനം പ്രഭാതേ
ലീലാവിയോഗവിധുരേ ദയിതേ ജഗാദ.

പദം
മദിരാക്ഷി മമ ജീവനായികേ രുഗ്മിണി
മദഭിലഷിതം സർവം സത്യഭാമേ നീയും
സുദതി സുരഭില- സുവേണി!
സുകോകില സമമൃദു വാണി സുശീലേ
കാമിനി ശശധര സമമുഖി! നനു ശൃണു.
ശശിബിംബമിതു കാൺക ശൈലവരേ ചരമേ
മസൃണതരതാരതതിയും കാൺക ധന്യേ
കോകമിഥുനങ്ങളിതാ കുഞ്ജതതിയിൽ നിന്നു
സാകമതിമോദേന സംക്രീഡ ചെയ്യുന്നു.
മിഹിരകരതതിയുമയേ മഞ്ജുളം വിലസുന്നു
ഇഹ കാൺക പൂർവദിശി ഇഭവരസുഗമനേ.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

വലത് രുഗ്മിണിയും ഇടത് സത്യഭാമയുമായി ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇരുവരേയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നോക്കിക്കണ്ട് മാറ്റിനിർത്തി പദം