ഭൂപതിവീരരേ! ഭവതു കല്യാണം

രാഗം: 

കേദാരപ്പന്ത്

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (തെക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

പദം
ഭൂപതിവീരരേ! ഭവതു കല്യാണം
താപമശേഷവും പോയിതു ദൂരെ.
ഗോഭൂദേവന്മാരുടെ പാലനം
ശോഭനശീലന്മാരേ ചെയ്ക
മാനവശാസ്ത്രേ ചൊന്നൊരു കർമ്മങ്ങൾ
ശോഭനശീലന്മാരേ ചെയ്ക
ഇങ്ങിനെ ഭൂപാലനമതു ചെയ്താൽ
മംഗലമിനിയും വരുമിഹ മേലിൽ.