ഭൂദേവന്മാരെപ്പോലെ 

രാഗം: 

അസാവേരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (തെക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബ്രാഹ്മണൻ

ഭൂദേവന്മാരെപ്പോലെസാദരമന്നാകാംക്ഷ
നീതിജലധേ ഞങ്ങൾക്കില്ല
വീതശങ്കം സപദി ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം തരിക
അതു സമ്പ്രതി കുതുകം പൂണ്ടിഹ വയ-
മധുനാ തവ സവിധം പ്രാപിച്ചിതു.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഭീമ ബ്രാഹ്മണൻ പദം ആടുന്നു.