നിലിമ്പപരിപുകുലം പലതുമുണ്ടതു

രാഗം: 

കല്യാണി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (തെക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കിങ്കരൻ(ന്മാർ)

പദം
നിലിമ്പപരിപുകുലം പലതുമുണ്ടതു
കലമ്പപലിതിനലം പെരുതുപൊരാ
നിലിമ്പപജനവൈരീ വൈരിദാരി വേണുദാരി അവ-
നലം പരിചിലിന്നു വെൽ വതിന്നു
ചൊല്ലി നന്നു മാസ്മനന്നു.