ധർമജസവിധേ നാം തരസാ

രാഗം: 

കാമോദരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (തെക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഉദ്ധവൻ

ധർമജസവിധേ നാം തരസാ ചെന്നുടനങ്ങു

തന്മമതമഖിലവുമറിഞ്ഞു ചെമ്മേ പുനരുടനേ

സമ്മോദം പൂണ്ടു പറഞ്ഞു നിർണ്ണയിച്ചീടാം

ധർമഹേതുവിധർമകർമ കൽമഷഘ്നം മഖവും കാണാം

സമ്മതമിഹ കിം തവ വദ മാധവ

ശർമം നൽകണമഖിലർക്കും ദേവദേവ ഹരേ

പുരുഷോത്തമ ദേവകീനന്ദന ദേവവരാനുജശൗരേ