ധീരനാകുമെന്നുടെ വീര്യങ്ങൾ 

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (തെക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വേണുദാരി

പദം
ധീരനാകുമെന്നുടെ വീര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊൾക
ധരണീപതി മകുടാഞ്ചിതചരണം ചേദീശം അപ-
കരുണമവനെ രണധരിത്രിതന്നിൽ നിൻ
തരുണനവരജൻ ഹനിച്ചു ഹന്ത!
(രേ രേ യാദവാധമ വാടാ പോരിനു)