ദൂതസ്യ വാക്യമപി നാരദവാചമേവം

രാഗം: 

കല്യാണി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (തെക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

ദൂതസ്യ വാക്യമപി നാരദവാചമേവം

ശ്രുത്വാബലേന ബലിനാ ച സഹോദ്ധവേന

ആമന്ത്ര്യ കാര്യമഖിലം ജഗദേകനാഥഃ

ശ്രീനാരദഞ്ച നൃപദൂതമവോചദേവം

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

അഭിനയശ്ലോകം