ചെനത്ത രിപു കനത്ത ബലമൊടു 

രാഗം: 

കല്യാണി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (തെക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ബലരാമൻ

പദം
ചെനത്ത രിപു കനത്ത ബലമൊടു യുധി-
കനത്ത ചില സ്വനത്തൊടേറുകിലുമിഹ
ക്ഷണത്തിലഹമിന്നു അവനെ വെന്നു
ആശു കൊന്നു പിന്നെ വനത്തിലുളവാകും
സത്വങ്ങൾക്കും ഇല്ല നീക്കം മോദമുണ്ടാം.