ഗാഢമിന്നു വാടാ രണത്തിനു 

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (തെക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അര്‍ജ്ജുനന്‍

പദം
ഗാഢമിന്നു വാടാ രണത്തിനു ചേദിഭൂപ ഖേടാ!
ചാടുവാദമിന്നു ചെയ്ത നീ മമ
പാടവങ്ങൾ കാണെടാ നൃപകീടാ
വളരെയുണ്ടു ഗർവം നിനക്കതു
കളവതിന്നു സർവം
നളിനനയന ദൂഷണങ്ങൾ ചൊന്നനിൻ
ഗളമരിഞ്ഞു കളവനില്ല സംശയം.