കൃഷ്ണോപി ധർമ്മതനയസ്യ ഗിരം 

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (തെക്കൻ)

കൃഷ്ണോപി ധർമ്മതനയസ്യ ഗിരം നിശമ്യ
ഭീമേന സാകമഥ ശക്രസുതേന ചൈവ
ധൃഷ്ടോഥ ഭൂസുരവരാകൃതിരാത്തമോദം
ദ്രഷ്ടും ജരാസുതമിയായ പുരീം തദീയാം.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഇടശ്ലോകം