കുണ്ഠതയില്ല രണത്തിലിനിക്കിന്നു

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (തെക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വേണുദാരി

പദം
കുണ്ഠതയില്ല രണത്തിലിനിക്കിന്നു
ശുണ്ഠി നിന്റെ ബഹു വീര്യങ്ങൾ കാട്ടുക
കണ്ഠഭേദനം ചെയ്യും തവ ഞാൻ
ദശകണ്ഠതുല്യനെന്നു ബോധിച്ചിരിക്ക നീ.
(ഏഹി രൗഹിണേയ രേ രേ വാടാ
ഏഹി രൗഹിണേയ)