കിന്തു ഭോ ചൊന്നതും വാസുദേവ

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (തെക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ജരാസന്ധൻ

കിന്തു ഭോ ചൊന്നതും വാസുദേവ നീ
കിന്തു ഭോ ചൊന്നതും!
ഹന്ത തവ യദി ഭവതി ഭുജബലമധിക-
ചടുലം സരസമയി കുരു
തണ്ടാർമാനിനിനാഥ നീ ഭീരുവെന്നതു
പണ്ടേ ഞാനറിയുമല്ലോ
അണ്ടർകോൻ തനയനിന്നതി ബാലകൻ
ചണ്ഡതരരണമതിഹ ചെയ് വാൻ,
ഇണ്ടൽ നഹി ഭീമനോടയി മമ.