ആര്യ യാദവവീര ശൃണു

രാഗം: 

കാമോദരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (തെക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

ആര്യ യാദവവീര ശൃണു നീ അധുനാ മമ വചനം
ശൗര്യനിധേ കാമപാല
കാര്യമൊന്നിഹ ഞാൻ ഭവാനൊടു
തരസാ പറയുന്നേനയി ധീര
ഘോരമാഗധൻ തന്റെ നിന്ദ്യകർമങ്ങളെല്ലാം
വീര ഹേ! ദൂതൻ ചൊന്നതു കേട്ടില്ലേ?
പാരാതെയവനെ ക്രൂരരണേ ഹനിപ്പാൻ
മെല്ലെ ചിന്തിച്ചീടേണം.        
നാരദോക്തികൾ സാരസാര
മതിന്നുമൊരുത്തരം ചാരു ചൊല്ലുക
വാരിജതുല്യവിലോചന സഹജ
വാരണവരഗമന.
 

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ ബലഭദ്രനോട് ആടുന്ന പദം.