അതികുതുകം മേ വളരുന്നിന്നു 

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

രാജസൂയം (തെക്കൻ)

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ജരാസന്ധൻ

അതികുതുകം മേ വളരുന്നിന്നു
മതിയിൽ, നിന്നൊടു പൊരുവതിന്നു
ഹതനായീടും നീ അരനിമിഷത്തിൽ
അതു കരുതുക പവനതനയ
(ഏഹി ഭോ വൃകോദര വീരനെങ്കിൽ നീ
യാഹി ഭീരുവെങ്കിലിന്നു മൈവതേ ഭയം)