മാനേലുംമിഴിയാളേ

രാഗം: 

തോടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

പുത്രകാമേഷ്ടി

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദശരഥൻ

ഏവം പറഞ്ഞു മുനിമാരൊടു മാമുനീന്ദ്രൻ

താവജ്ജഗാമ നൃപനാശു സുമന്ത്രരോടും

സൌവർണ്ണ ചാപലതികാ ലാസമാനപാണി-

രന്ത:പുരം സപദി പുക്കു ജഗാദ ദാരാന്‍

മാനേലുംമിഴിയാളേ , ബാലേ , തേനോലും മൃദുവചനെ , സുതനോ ,

ഹേ ദേവീ കൌസല്യേ , കല്യേ , കാതരനയനേ , കമനീയാംഗീ ,

സന്താപം സുതരില്ലാത്തതിനാൽ‍  ചിന്തയിലധികം വളരുകയാലേ

ഇന്ദ്രാദികളടികൂപ്പും നമ്മുടെ സന്തതഗുരുവോടുരചെയ്തിതു ഞാൻ

ഗുരുവരുൾചെയ്തതു ഹയമേധത്താൽ‍ സുരരുടെ മോദം ചെയ്യേണമെന്നും

തരസാ നാമിനി ദീക്ഷിക്കേണം സരസിജനയനേ , കരിവരഗമനേ