മാനിനിമാർമൌലേ

രാഗം: 

നവരസം

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

പുത്രകാമേഷ്ടി

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സുമിത്ര

ഏവം പറഞ്ഞു നിജകാന്തകൾകൈയിലപ്പോൾ

ദത്വാ സാ പായസമുടൻ മുദമാപ രാജാ

താവൽ സ്ത്രീയോ ഹൃദയമോദമോടും ഭുജിച്ചു

ഗർഭം ധരിച്ചു ഹൃദി ഖിന്നതയോടുമൂച

മാനിനിമാർമൌലേ, കൌസല്യേ നിന്‍റെ

ആനന്ദം പാരം വെളുത്തു ചമഞ്ഞു

കോകിലവാണി, കേൾ, കൈകേയി, നിന്‍റെ

കൊങ്കകൾ‍ കണ്ണു കറുത്തിതു പാരം