മലർബാണനുസമനാകിയ കാന്ത

രാഗം: 

എരിക്കലകാമോദരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

പുത്രകാമേഷ്ടി

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കൗസല്യ

മലർബാണനുസമനാകിയ കാന്ത , മധുമുരനാശനകലിതഹൃദന്ത

നലമിനി വളരുവതിന്നായിനിമേൽ‍ മൂലമിതല്ലോ മുനിവരവചനം

വല്ലാതെ നാം പീഡിപ്പതു സുതരമില്ലാതതിനാലൊഴിയുമതിനിമേൽ‍

നല്ലതു മേന്മേൽ‍ വളരും ജലനിധികല്ലോലങ്ങള്‍പോലെതന്നെ