ഭഗവൻ പ്രാജപത്യ

രാഗം: 

മോഹനം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

പുത്രകാമേഷ്ടി

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദശരഥൻ

ഭഗവൻ പ്രാജപത്യ , സ്വഗതമസ്തു തേ

സുഖമരുളുക മമ നൌമി നിൻ പാദം

മംഗലാലയ മഹാഭാഗ ! നിന്നെക്കണ്ടു

സഫലമായെന്നുടെ കണ്ണിണയിന്നു .

സുരുചിരകളേബര , തരണിസങ്കാശ !