പൃത്ഥീപാലശിരോമണേ

രാഗം: 

ഭൈരവി

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

പുത്രകാമേഷ്ടി

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സുമിത്ര

പൃത്ഥീപാലശിരോമണേ, കൃത്താരാതേ, കാന്ത,

ചിത്തദയിത ഹസ്തേ മമ തന്നീടുക വീര