പുത്രകാമേഷ്ടി

ആട്ടക്കഥ: 

പുത്രകാമേഷ്ടി

കൊട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാന്റെ രാമനാട്ടം കഥകളി ആദ്യത്തേത്.