നരവര ദേവകൾതന്നതിപ്പായസം

രാഗം: 

മോഹനം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

പുത്രകാമേഷ്ടി

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പ്രാജാപത്യൻ

നരവര, ദേവകൾതന്നതിപ്പായസം

തരുവാനായ് നിനക്കിന്നു ധരണിപമൌലെ,

വിരവൊടു ഭാര്യമാർക്കിതിനെ നൽകുക നീ

നരശാർദ്ദൂല , നിനക്കു തനയരുണ്ടാകും