കരുതിനേൻ കാര്യമിതി

രാഗം: 

മുഖാരി

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

പുത്രകാമേഷ്ടി

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വസിഷ്ഠൻ

കരുതിനേൻ കാര്യമിതി ധരണിപശിഖാമണേ

വിരവിനൊടു കോപ്പുകളു കൂട്ടീടുക വീര !  

മുഞ്ച തുരഗം പ്രഭോ ദീക്ഷിക്ക സത്വരം

ചഞ്ചലാക്ഷികളൊടുകൂടെ അധുനാ