വിവിധനിധനോപായേഷ്വസ്മിൻ ഗതേഷു നിരർത്ഥതാ

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

ത്രിപുട

ആട്ടക്കഥ: 

പ്രഹ്ലാദ ചരിതം

വിവിധനിധനോപായേഷ്വസ്മിൻ ഗതേഷു നിരർത്ഥതാ 

ചകിതഹൃദയാ ദൈത്യാ ദൈതേശ്വരാന്തികമാഗതഃ 

തമഥ പുരത: കൃത്വാ ഭക്തം ഭൃശം  മുരവൈരിണഃ

പ്രണതിസഹിതം വാക്യം ചേദം സശങ്കമാവാദിഷുഃ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

കിങ്കരന്മാർ പ്രഹ്ലാദനെ പലവിധത്തിൽ പീഢിപ്പിക്കുന്നു. പ്രഹ്ലാദൻ എല്ലാറ്റിൽനിന്നും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുന്നു. നിവൃത്തിയില്ലാതെ കിങ്കരന്മാർ പ്രഹ്ലാദനുമായി പ്രവേശിച്ചു ഹിരണ്യന്റെ മുന്നിൽ പദം ആടുന്നു.